Kultur og Trivsel

Workshop: "Dans og Livsglæde"

Læs om workshoppen

Mennesker med Parkinson sygdom nævner ofte at de kommer til dans fordi det giver livsglæde.

Workshoppen tager udgangspunkt i undersøgelsen af dansens betydning i det kollaborative forskningsprojekt ”At danse med Parkinson” (støttet af VELUX Fonden, 2019-22), formidlet af forsker Lisbeth Frølunde og danseinstruktør Mette Ørbæk.

Det skal du opleve på workshoppen

Workshopdeltagere vil lære om og selv undersøge dansens aspekter:

  • psykisk at vække glæde og andre følelser
  • fysisk at udvikle fleksibilitet og balance
  • socialt at skabe kontakt og være del af en gruppe
  • sanseligt at være til stede i nuet.
  • eksistentielt at være kreativ og udtrykke sig.

 

I løbet af workshoppen ridser Lisbeth Frølunde op, hvordan og hvorfor dans bliver associeret med livsglæde, humor, accept, og håbefuldhed. Hun fortæller også, hvordan dansen åbner for dybe temaer om livet ved at deltagerne spejler sig i andre med sygdom.

Dansens effekt er knyttet til musik, især rytme, og rammerne for instruktion.

Læs mere om Lisbeth Frølund på RUC’s hjemmeside 

Mettes Ørbæks facilitering på workshoppen bygger bl.a. på det roste og forskningsstøttede globale program Dance for PD®. Hun inddrager sin erfaring med dans til forskellige målgrupper som, udover Parkinson, også inkluderer personer med gigt, sklerose, demens, samt kroniske smerter.

Læs mere om Mette Ørbæk og hendes danse- og bevægelsesterapi på hjemmesiden metteorbaek.dk

Moderatorin

Lisbeth Frølunde – Forsker på projektet: "At danse med Parkinson"

Lisbeth Frølunde er en af de 3 forskere i forskningsprojektet ”At danse med Parkinson”.

Lisbeth Frølunde er lektor emerita i visuel kommunikation på Roskilde Universitet Hun er desuden billedkunstner og multimedie designer.

Hun har undervist både i Danmark og USA i tværkunstneriske metoder rettet mod at fremme læring, kreativitet. Hun er certificeret klinisk ”art therapist” (ATR).

Lisbeth har er PhD i kunstpædagogik (DPU, Aarhus Universitet), MA i udtryksorienteret kunstterapi (Lesley University, USA), og BFA i billedkunst og psykologi (Antioch University, USA). 

Hun er pårørende til familiemedlemmer med Parkinson og Alzheimers sygdom og optaget af eksistentiel trivsel gennem kunst. 

Moderatorin

Mette Ørbæk – "Sans for Bevægelse"

Mette Ørbæk er certificeret dansebevægelsesterapeut, krop psykoterapeut, MPF og underviser.

Hun har en 20-årig baggrund indenfor dans og socialpædagogisk arbejde og har de sidste 12 år arbejdet terapeutisk med dans og bevægelse.

Mette Ørbæk har en bred erfaring med at lede danse- og bevægelsesworkshops for forskellige grupper, herunder mennesker med Parkinsons sygdom.

Hendes virksomhed hedder “Sans for Bevægelse”, og hun er medejer af den private danske “Institute of Dance Movement Therapy”, hvor hun uddanner danse- og bevægelsesterapeuter.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Workshop: Tanz und Lebensfreude

Mehr zum Workshop

Parkinsonerkrankte Menschen erwähnen häufig, dass sie zum Tanzen gehen, weil es ihnen Freude am Leben bringt.

Der Workshop basiert auf einer Studie zur Bedeutung von Tanz im Rahmen des gemeinschaftlichen Forschungsprojekts “Tanzen mit Parkinson” (unterstützt durch die VELUX-Stiftung, 2019-22). Kursleiterinnen: Wissenschaftlerin Lisbeth Frølunde und Tanzlehrerin Mette Ørbæk.

Was Sie im Workshop erfahren werden

Die Workshopteilnehmer*innen lernen Aspekte des Tanzes kennen und erkunden sie selbst:

  • geistig, um Freude und andere Emotionen zu wecken
  • körperlich, um Flexibilität und Gleichgewicht zu entwickeln
  • sozial, um Kontakte zu knüpfen und Teil einer Gruppe zu sein
  • sinnlich, um im Moment präsent zu sein
  • existenziell, um kreativ zu sein und sich auszudrücken

Während des Workshops erläutert Lisbeth Frølunde, wie und warum Tanz mit Freude, Humor, Akzeptanz und Hoffnung verbunden ist. Sie erklärt auch, wie der Tanz tiefgreifende Themen über das Leben eröffnet, indem die Teilnehmenden sich in anderen Krankheitsbetroffenen spiegeln.
Die Wirkung des Tanzes steht im Zusammenhang mit der Musik, insbesondere dem Rhythmus, und den Rahmenbedingungen des Kurses.

Mehr über Lisbeth Frølunde auf der RUC-Homepage  

Die Moderation des Workshops durch Mette Ørbæk basiert auf dem anerkannten und forschungsgestützten globalen Programm Dance for PD®. Sie stützt sich auf gewonnene Erfahrungen mit Tanz für verschiedene Zielgruppen, zu denen neben Parkinson auch Menschen mit Arthritis, multipler Sklerose, Demenz und chronischen Schmerzen zählen.

Mehr über Mette Ørbæk und ihre Tanz- und Bewegungstherapie auf der Hompage: metteorbaek.dk

Moderatorin

Lisbeth Frølunde – Forscherin im Projekt: "Tanzen mit Parkinson"

Lisbeth Frølunde ist eine der drei Forschenden des wissenschaftlichen Projekts “Tanzen mit Parkinson”.

Lisbeth Frølunde ist emeritierte Professorin für visuelle Kommunikation an der Universität Roskilde und außerdem bildende Künstlerin und Multimediadesignerin.

Sie hat sowohl in Dänemark als auch in den USA kunstübergreifende Methoden zur Förderung von Lernen und Kreativität gelehrt. Sie ist zertifizierte klinische Kunsttherapeutin (“art therapist”, ATR).
Lisbeth hat einen Ph.D-Titel in Kunstpädagogik (DPU, Universität Aarhus), einen MA in expressiver Kunsttherapie (Lesley University, USA) und einen BFA in bildender Kunst und Psychologie (Antioch University, USA).

Sie ist Angehörige von parkinson- und alzheimererkrankten Familienmitgliedern und engagiert sich für existenzielles Wohlbefinden durch Kunst.

Moderatorin

Mette Ørbæk – "Sinn für Bewegung"

Mette Ørbæk ist zertifizierte Tanz- und Bewegungstherapeutin, Körperpsychotherapeutin, Mitglied des dänischen Vereins für Psychotherapeuten und Dozentin.

Sie hat einen 20-jährigen Hintergrund in den Bereichen Tanz und sozialpädagogische Arbeit und beschäftigt sich seit 12 Jahren therapeutisch mit Tanz und Bewegung.

Mette Ørbæk hat umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Tanz- und Bewegungsworkshops für verschiedene Gruppen, darunter auch für Menschen mit der Parkinsonkrankheit.

Ihr Unternehmen heißt “Sans for Bevægelse” (Sinn für Bewegung), und sie ist Mitinhaberin des privaten dänischen “Institute of Dance Movement Therapy”, wo sie Tanz- und Bewegungstherapeuten schult.